Wong Mei Foong 黄美凤

sub title

租房-有地住宅-新加坡
全部
 • 全部
 • 优质洋房
 • 历史保留住宅
 • 角头排屋
 • 独立式洋房
 • 独栋洋房
 • 聚落式住宅
 • 有地住宅土地
 • 半独立式洋房
 • 店屋
 • 排屋
 • 联排别墅
排序方式
 • 默认
 • 最新
 • 价格(正序)
 • 价格(倒序)
 • 均价 (正序)
 • 均价 (倒序)
 • 房屋面积 (正序)
 • 房屋面积(倒序)
任何价格
 • No Min
  No Max
 • S$ 200,000
  S$ 200,000
 • S$ 300,000
  S$ 300,000
 • S$ 400,000
  S$ 400,000
 • S$ 500,000
  S$ 500,000
 • S$ 600,000
  S$ 600,000
 • S$ 700,000
  S$ 700,000
 • S$ 800,000
  S$ 800,000
 • S$ 900,000
  S$ 900,000
 • S$ 1,000,000
  S$ 1,000,000
 • S$ 1,250,000
  S$ 1,250,000
 • S$ 1,500,000
  S$ 1,500,000
 • S$ 2,000,000
  S$ 2,000,000
 • S$ 2,500,000
  S$ 2,500,000
 • S$ 3,000,000
  S$ 3,000,000
 • S$ 4,000,000
  S$ 4,000,000
 • S$ 5,000,000
  S$ 5,000,000
 • S$ 6,000,000
  S$ 6,000,000
 • S$ 8,000,000
  S$ 8,000,000
 • S$ 10,000,000
  S$ 10,000,000
 • S$ 15,000,000
  S$ 15,000,000
 • S$ 20,000,000
  S$ 20,000,000
 • S$ 30,000,000
  S$ 30,000,000
 • S$ 50,000,000
  S$ 50,000,000
更多筛选
卧室
 • 任意
 • 工作室
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5+
占地面积
 • No Min
  No Max
 • 500 平方英尺(46 平方米)
  500 平方英尺(46 平方米)
 • 750 平方英尺(70 平方米)
  750 平方英尺(70 平方米)
 • 1,000 平方英尺(93 平方米)
  1,000 平方英尺(93 平方米)
 • 1,200 平方英尺(112 平方米)
  1,200 平方英尺(112 平方米)
 • 1,500 平方英尺(139 平方米)
  1,500 平方英尺(139 平方米)
 • 2,000 平方英尺(186 平方米)
  2,000 平方英尺(186 平方米)
 • 2,500 平方英尺(232 平方米)
  2,500 平方英尺(232 平方米)
 • 3,000 平方英尺(279 平方米)
  3,000 平方英尺(279 平方米)
 • 4,000 平方英尺(372 平方米)
  4,000 平方英尺(372 平方米)
 • 5,000 平方英尺(465 平方米)
  5,000 平方英尺(465 平方米)
 • 7,500 平方英尺(697 平方米)
  7,500 平方英尺(697 平方米)
 • 10,000 平方英尺(929 平方米)
  10,000 平方英尺(929 平方米)
Land Area
 • No Min
  No Max
 • 1,000 平方英尺(93 平方米)
  1,000 平方英尺(93 平方米)
 • 2,500 平方英尺(232 平方米)
  2,500 平方英尺(232 平方米)
 • 5,000 平方英尺(465 平方米)
  5,000 平方英尺(465 平方米)
 • 7,500 平方英尺(697 平方米)
  7,500 平方英尺(697 平方米)
 • 10,000 平方英尺(930 平方米)
  10,000 平方英尺(930 平方米)
 • 15,000 平方英尺(1398 平方米)
  15,000 平方英尺(1398 平方米)
 • 20,000 平方英尺(1858 平方米)
  20,000 平方英尺(1858 平方米)
 • 30,000 平方英尺(2787 平方米)
  30,000 平方英尺(2787 平方米)
 • 40,000 平方英尺(3716 平方米)
  40,000 平方英尺(3716 平方米)
 • 50,000 平方英尺(4645 平方米)
  50,000 平方英尺(4645 平方米)
均价
 • No Min
  No Max
 • S$ 0
  S$ 0
 • S$ 1
  S$ 1
 • S$ 1
  S$ 1
 • S$ 2
  S$ 2
 • S$ 2
  S$ 2
 • S$ 3
  S$ 3
 • S$ 3
  S$ 3
 • S$ 4
  S$ 4
 • S$ 4
  S$ 4
 • S$ 5
  S$ 5
 • S$ 5
  S$ 5
 • S$ 10
  S$ 10
 • S$ 20
  S$ 20
 • S$ 30
  S$ 30
 • S$ 40
  S$ 40
 • S$ 50
  S$ 50
 • S$ 60
  S$ 60
 • S$ 70
  S$ 70
 • S$ 80
  S$ 80
 • S$ 90
  S$ 90
 • S$ 100
  S$ 100
 • S$ 110
  S$ 110
 • S$ 120
  S$ 120
 • S$ 130
  S$ 130
 • S$ 140
  S$ 140
 • S$ 150
  S$ 150
 • S$ 160
  S$ 160
 • S$ 170
  S$ 170
 • S$ 180
  S$ 180
 • S$ 190
  S$ 190
 • S$ 200
  S$ 200
租赁期限
 • 任意
 • 1年租期
 • 2年租期
 • 3年租期
 • 短期
 • 灵活
装修
 • 任意
 • 无装修
 • 简单装修
 • 豪华装修
邮区
 • 任意
 • D01
 • D02
 • D03
 • D04
 • D05
 • D06
 • D07
 • D08
 • D09
 • D10
 • D11
 • D12
 • D13
 • D14
 • D15
 • D16
 • D17
 • D18
 • D19
 • D20
 • D21
 • D22
 • D23
 • D24
 • D25
 • D26
 • D27
 • D28
-
0+浴室
+
楼层
 • 任意
 • 底楼
 • 低楼层
 • 中楼层
 • 高楼层
 • 顶楼
发布时间
 • 任意
 • 3天内发布
 • 2周内发布
 • 1个月内发布
建成日期
 • No Min
  No Max
 • 1977
  1977
 • 1978
  1978
 • 1979
  1979
 • 1980
  1980
 • 1981
  1981
 • 1982
  1982
 • 1983
  1983
 • 1984
  1984
 • 1985
  1985
 • 1986
  1986
 • 1987
  1987
 • 1988
  1988
 • 1989
  1989
 • 1990
  1990
 • 1991
  1991
 • 1992
  1992
 • 1993
  1993
 • 1994
  1994
 • 1995
  1995
 • 1996
  1996
 • 1997
  1997
 • 1998
  1998
 • 1999
  1999
 • 2000
  2000
 • 2001
  2001
 • 2002
  2002
 • 2003
  2003
 • 2004
  2004
 • 2005
  2005
 • 2006
  2006
 • 2007
  2007
 • 2008
  2008
 • 2009
  2009
 • 2010
  2010
 • 2011
  2011
 • 2012
  2012
 • 2013
  2013
 • 2014
  2014
 • 2015
  2015
 • 2016
  2016
 • 2017
  2017
 • 2018
  2018
 • 2019
  2019
 • 2020
  2020
 • 2021
  2021
 • 2022
  2022
 • 2023
  2023
 • 2024
  2024
 • 2025
  2025
 • 2026
  2026
 • 2027
  2027
 • 2028
  2028
 • 2029
  2029
照片
平面布置图
视频
PPT
虚拟视图
重置
以下为旧Listing,筛选不适用(我们正在升级全新Listing系统)
Wong Mei Foong 黄美凤

ONLINE

Customer Service

 • Personal Wechat QR Code

 • Personal Wechat QR Code

中文

En

信息